Opis kwalifikacji ZSK „prowadzenie superwizji psychoterapii”, której jesteśmy wnioskodawcą, to efekt uzgodnień z koleżankami i kolegami (superwizorami, nauczycielami psychoterapii, reprezentantami Zarządów) z różnych Towarzystw i Stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Jednym z elementów, wynikających z tych wspólnych działań jest zestaw kompetencji, umiejętności oraz wiedzy odnoszący się do pracy superwizora.

Czas prawie 8 miesięcy, od lipca 2019 r. do kwietnia 2020 r., wykorzystaliśmy i był on bardzo ważny, abyśmy mogli osiągnąć kluczowe dla nas efekty: przemyślany wniosek przesłany do Ministerstwa Zdrowia, dialog i dyskusję w szerokim gremium oraz budowanie pola do wspólnej pracy. To ważny krok dla naszego środowiska, bo pokazał nam, że potrafimy merytorycznie i faktycznie współdziałać.

 

Podzielamy pogląd, że tylko jedna kwalifikacja na poziomie PRK7, dotycząca zarówno prowadzenia psychoterapii, jak i prowadzenia superwizji, będzie dobrze służyła całemu naszemu środowisku i wszystkim odbiorcom naszej pracy, stanie się klarownym punktem odniesienia do tego, czym są kompetencje niezbędne dla prowadzenia psychoterapii i superwizji.

Pragniemy dziś serdecznie podziękować tym, którzy włożyli swój trud w powstanie tego wniosku, na różnych etapach i w różnym zakresie.

Są to (w kolejności alfabetycznej): Dominik Gebler, Marcin Golański, Agnieszka Jankiewicz, Anna Jastrzębska, Ludmiła Kosińska, Michał Kostrzewski, Jacek Lelonkiewicz, Michał Melonowski, Daniel Mihuniewicz, Renata Mizerska, Dorota Modrzyńska, Aleksandra Naumowicz-Kucharska, Monika Siedlak-Pęczek, Joanna Skowrońska, Maria Szuster, Radosław Ścibek, Stanisław Tokarski, Dorota Węgrzyn, Sylwia Wojtysiak, Sylwia Żyła.

 

Przyjemnie nas zaskoczył fakt, że mimo bardzo krótkiego czasu wyznaczonego przez Ministerstwo (stało się to niespodziewanie, w trakcie trwającej epidemii) na dopełnienie złożonej wcześniej deklaracji PTPG, dotyczącej potrzeby zmiany wniosku w oparciu o dialog ze środowiskiem, wielu organizacjom udało odnieść się i sformułować swoje uwagi do nowego brzmienia  dokumentu. Bardzo serdecznie za to dziękujemy.

Tutaj można przeczytać pismo jakie skierowaliśmy dziś do 22 organizacji: PTPG_2020_informacja do zarządów towarzystw i stowarzyszeń o wniosku ZSK superwizja psychoterapii_wersja 2020

 

Naszą kluczową intencją jest skupienie środowiska wokół merytorycznej pracy, tak aby uwzględniała ona specyfikę pięciu grup podejść, a jednocześnie zagwarantowała jak najlepszy standard pracy superwizora. Dlatego, po zarezerwowaniu miejsca w systemie ZSK, skorzystaliśmy z możliwości wprowadzenia zmian przez wnioskodawcę. Dokument, którego omawianie w multimodalnej grupie roboczej zakończyliśmy w ostatnich dniach, zawiera opracowanie wspólnych myśli przedstawicieli organizacji, które przyjęły nasze zaproszenie do konsultacji pierwotnie przedstawionego wniosku.

Zaproszenie do współdziałania przesłaliśmy do 22 organizacji w lipcu ubiegłego roku. W różnych momentach, wiele z nich zaangażowało się w pracę, delegując swoich reprezentantów.  Dołączyli do nas, między innymi, przedstawiciele organizacji, w ramach Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, skupiającej 17 organizacji psychoterapeutycznych oraz reprezentanci Zarządów Sekcji Naukowej Psychoterapii  i Sekcji Naukowej Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego.  W końcowym etapie prac udział wziął również członek Zarządu Polskiego Towarzystwa Terapii Poznawczej i Behawioralnej.

Proces namysłu nad możliwościami systemu ZSK, tworzenia, a potem szerokich konsultacji, zajął wiele miesięcy. Rozpoczęliśmy wspólne prace już 13.08.2019 r. Było to pierwsze osobiste spotkanie osób, które zdecydowały się współdziałać na rzecz nadania najlepszej formy wcześniej złożonemu wnioskowi. W grupach roboczych omawialiśmy stosowane w różnych organizacjach rozwiązania, każdy z punktów i podpunktów wniosku,  czasem wręcz pojedyncze słowa, wpisywaliśmy nowe aspekty i dyskutowaliśmy nad perspektywą każdej z organizacji, a następnie skupiliśmy się na wypracowaniu najistotniejszych, esencjonalnych sformułowań. Zawsze szukaliśmy tego, co łączy różne perspektywy, co może być wspólnym mianownikiem i mostem łączącym wielość tradycji naszych środowisk.

Tak jak się spodziewaliśmy, Ministerstwo rozpatruje 2 wnioski dotyczące superwizji – zarówno ten złożony w kwietniu 2020 r. przez PTPG, jak i ten złożony 9 sierpnia 2019 r. przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. W najbliższych dniach będziemy informować o kolejnych ważnych krokach jakie musimy teraz podjąć, by zwiększyć szanse przyjęcia przez Ministerstwo Zzdrowia perspektywy proponowanej przez PTPG.

Multimodalny zespół roboczy nadal pozostaje w gotowości do wspólnej pracy nad uwagami, jakie mogą spłynąć do PTPG w procesie konsultacji z zainteresowanymi środowiskami.

Liczymy na poparcie dla złożonego przez nas wniosku.
Z serdecznymi pozdrowieniami,
Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt