Certyfikat Psychoterapeuty jest ważnym dokumentem potwierdzającym kompetencje kliniczne umożliwiające prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Osoby posiadające ww. dokument mogą prowadzić psychoterapię w placówkach systemu ochrony zdrowia, systemu edukacji, czy podmiotach finansowanych ze środków publicznych. Psychoterapia jest również świadczona, np. przez fundacje, stowarzyszenia, spółki prawa handlowego oraz w ramach praktyki prywatnej. Psychoterapia Gestalt jest zaliczana do grupy podejść humanistyczno-doświadczeniowych (obok np. podejścia skoncentrowanego na osobie, podejścia skoncentrowanego na emocjach EFT, psychodramy).

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest jedną z największych profesjonalnych organizacji zrzeszających psychoterapeutów pracujących w wybranym podejściu psychoterapeutycznym, prowadzącą proces certyfikacji w całości zewnętrzny wobec podmiotów szkolących w zakresie psychoterapii i wydającą certyfikaty potwierdzające kwalifikacje w dziedzinie psychoterapii.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG jest zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2400). Spełnia również wymogi art. 87 ust. 3 pkt. 1 lit. c Ustawy o ochroenie zdrowia psychicznego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: (…) c/ posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.

Podobnie od wielu lat postępują inne towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów np. członkowie Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, oraz inne:

 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Polskie Towarzystwa Psychiatryczne (PTP)
 • Polskie Towarzystwo Psychologiczne (PTP)
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • oraz Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt (PTPG).

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG to istotny dokument pomocny przy ubieganiu się o pracę, czy też kontrakt w placówkach publicznych i niepublicznych jako certyfikowany psychoterapeuta (szczegółowe informacje o warunkach świadczenia psychoterapii, w tym przez osoby będące w trakcie szkolenia są opisane w rozporządzeniu MZ (Dz. U. z 2021 r. poz. 2400). Od 01.01.2024 r. będzie też dokumentem spełniającym wymogi Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego.

Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG jest potwierdzeniem wysokich standardów prowadzenia psychoterapii zgodnych z zasadami EAGT oraz standardów opracowanych przez Polską Radę Psychoterapii. Psychoterapeuci certyfikowani przez nasze Towarzystwo przeszli szkolenie spełniające wymogi godzinowe określone w ww rozporządzeniu Ministra Zdrowia oraz w Ustawie o ochronie zdrowia psychicznego, i mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ.

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego w naszym Towarzystwie mają osoby, które ukończyły podyplomowe szkolenie w psychoterapii, po spełnieniu wymogów opisanych w procedurze – tryb zwykły lub grandparenting.

Na proces uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG składa się m.in.:

 • odbycie szkolenia w psychoterapii zgodnego ze standardami EAGT oraz zgodnego z minimami szkoleniowymi PRP w wymiarze określonym w przepisach Ministerstwa Zdrowia potwierdzone dokumentem wydawanym przez ośrodek szkolący (np. w formie zaświadczenia, dyplomu ukończenia),
 • praktyka psychoterapeutyczna,
 • staż kliniczny,
 • superwizja,
 • opis przypadku,
 • złożenie egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez PTPG.

Warto pamiętać, że przystępując do egzaminu należy być członkiem PTPG od co najmniej 4 miesięcy.
Zachęcamy również do przeczytania zakładki „Egzamin – często zadawane pytania”.

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG jest ważny przez 5 lat i jest odnawialny. Podstawą do odnowienia ważności certyfikatu są: praktyka psychoterapeutyczna, udokumentowane uczestnictwo w superwizji, udział seminariach klinicznych, warsztatach i innych formach doskonalenia zawodowego. Pierwsza re-certyfikacja dotyczy aktywności związanych z psychoterapią Gestalt – więcej tutaj. W przypadku nie wypełnienia tych warunków, certyfikat może być odnowiony na podstawie ponownego egzaminu.

Certyfikaty wydawane przez EAGT, czy też EAP nie zawsze są wystarczające do prowadzenia psychoterapii kwalifikowanej w Polsce, o szczegółowe informacje w tym zakresie należy się zwracać bezpośrednio do konkretnych placówek. Od samego początku istnienia naszej organizacji (od 2005 r.) jednym z celów PTPG było wypracowanie standardów certyfikacji psychoterapeutów Gestalt w Polsce i wydawanie Certyfikatu Psychoterapeuty – jednego dla wszystkich absolwentów ośrodków szkolących w podejściu Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych). Było i jest to ważne z uwagi na fakt, że w naszym kraju certyfikacja psychoterapeutów jest w gestii towarzystw i stowarzyszeń zrzeszających psychoterapeutów. Znalazło to odzwierciedlenie/potwierdzenie w regulacjach Ministra Zdrowia oraz NFZ.

Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt jest jedną z największych profesjonalnych organizacji zrzeszających psychoterapeutów pracujących w wybranym podejściu psychoterapeutycznym. W 2012 r. PTPG przeprowadziło po raz pierwszy egzamin certyfikacyjny (zewnętrzny, niezależny od ośrodków szkolących) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty. Był to ważny krok w świetle rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, polskich standardów oraz obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia. Ujednolicenie na gruncie polskim systemu certyfikacji psychoterapeutów wzmacnia wizerunek i pozycję psychoterapii Gestalt w naszym kraju. W momencie wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty ww dokument prawdopodobnie będzie podstawą do wpisania danej osoby do Rejestru Psychoterapeutów.

Zgodnie ze standardami przyjętymi w Polsce proces kształcenia w psychoterapii oznacza (łącznie):

 • ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii trwającego min. 4 lata i obejmującego min. 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnego z ramowym programem nauczania PRP potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem,
 • spełnienie dodatkowych wymogów opisanych w procedurach certyfikacyjnych poszczególnych towarzystw i stowarzyszeń, w tym dotyczących stażu i praktyki klinicznej oraz superwizji,
 • egzamin certyfikacyjny (zewnętrzny, niezależny od ośrodków szkolących) przeprowadzany przez towarzystwa i stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów,
 • oraz po uzyskaniu certyfikatu poddawanie swojej pracy superwizji oraz aktywny udział w formach kształcenia ustawicznego np. w szkoleniach, konferencjach naukowych, seminariach klinicznych.

PTPG prowadzi ewidencję wydanych certyfikatów i listę certyfikowanych psychoterapeutów, która jest również dostępna na stronie.

PTPG jest członkiem założycielem Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii. Aktywnie uczestniczymy w pracach Rady, jesteśmy współautorami przyjmowanych standardów PRP – od grudnia 2014 r. w cyklicznych spotkaniach reprezentują nas Renata Mizerska oraz Michał Kostrzewski.

PTPG posiada akredytację National Organization of Gestalt Therapy NOGT EAGT. Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Psychoterapeuty oraz warunku przedłużania członkostwa pełnego EAGT są zbliżone. Więcej informacji o EAGT znajduje się w zakładce Członkostwo w EAGT. Zwracamy uwagę, że wraz z nowelizacją Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego wydanie certyfikatu powinno być poprzedzone przystąpieniem do egzaminu certyfikacyjnego w stowarzyszeniu zrzeszającym psychoterapeutów.

 

WAŻNE:

O Certyfikat Psychoterapeuty mogą starać się również osoby, które ukończyły szkolenie inne niż akredytowane przez EAGT np. ukończyły szkolenie poza Polską lub też rozpoczęły szkolenie przed 2007 rokiem.

Do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG nie jest konieczne uzyskanie certyfikatu wydawanego przez EAGT czy też inne towarzystwa lub podmioty.

PTPG nie jest organizacją przedłużającą ważność jakichkolwiek dokumentów wydawanych przez inne organizacje, towarzystwa, stowarzyszenia bądź podmioty.

Psychoterapeuci Gestalt mogą ubiegać się o certyfikaty również w innych polskich i zagranicznych towarzystwach zawodowych, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zgodnie ze standardami EAGT kształcenie w psychoterapii musi obejmować min. 1450 godzin.