Egzamin certyfikacyjny obejmuje zarówno kwestie dotyczące zaprezentowanego przez Kandydata procesu psychoterapii jak i zagadnienia ogólne, w szczególności z zakresu teorii i praktyki psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii, jak również orientacji w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych, psychopatologii, współpracy z innymi specjalistami oraz etyki zawodowej.

Wnioski o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać za pośrednictwem formularza online:
1. do końca lutego – sesja wiosenna,
2. do końca października – sesja zimowa.

Komisja Egzaminacyjna, którą powołuje Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji, sprawdza umiejętność łączenia teorii z praktyką i refleksji nad prowadzonymi procesami psychoterapii poprzez dialog, z poszanowaniem indywidualnego stylu.

Osoba ubiegająca się o Certyfikat Psychoterapeuty może zostać poproszona o zilustrowanie zjawisk w oparciu o przykłady z własnej praktyki. Szczegółowe zasady certyfikacji są opisane w procedurze trybie zwykłym (ścieżka dla absolwentów szkolenia posiadającego akredytację EAGT w momencie jego ukończenia) i grandparenting (3 ścieżki dla absolwentów szkolenia nieposiadającego akredytacji EAGT albo ukończonego do końca 2009 roku albo ukończonego poza Polską):

2022_Procedura certyfikacji recertyfikacji TRYB ZWYKŁY
2022_Procedura certyfikacji GANDPARENTING

Wytyczne do opisu przypadku i inne ważne informacje umieściliśmy w części Egzamin – często zadawane pytania

Kompetencje kluczowe (ang. core competencies) oraz specyficzne (ang. specific competencies) psychoterapeutów są opisane w opracowaniach: EAP „Core-Competencies of a European Psychotherapist”, EAGT „Kompetencje zawodowe i standardy jakości: specyficzne kompetencje psychoterapeutów Gestalt”.

W trakcie egzaminu certyfikacyjnego są sprawdzane m.in. takie umiejętności jak:

 • Umiejętność zawierania kontraktu, jego realizacji i weryfikacji w razie potrzeby
 • Adekwatne oszacowanie własnych kompetencji w przyjmowaniu pacjenta/klienta do terapii
 • Umiejętność prowadzenia procesu diagnozy rozpoznając sytuację oraz zasoby pacjenta/klienta, na podstawie doświadczenia klinicznego oraz wybranej teorii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) oraz psychopatologii
 • Adekwatny dobór technik i metod terapeutycznych do specyfiki problemów pacjenta/klienta – wspieranie asymilacji nowych doświadczeń jak również rezygnowanie z doświadczeń zaburzających proces samoregulacji, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych)
 • Umiejętność opisywania procesu psychoterapii, całościowo oraz na poziomie poszczególnych interwencji, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk w języku teorii terapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych)
 • Rozumienie szerszego kontekstu psychoterapii i stosowanie innych podejść
 • Umiejętność zastosowania wskazówek superwizyjnych
 • Zdolność do inkluzji, czyli umiejętność reflektowania nad procesem pacjenta/klienta, własnymi reakcjami oraz tym, co pomiędzy psychoterapeutą a pacejntem/klientem,
 • Zdolność do twórczego dialogu w kontakcie granicznym (elastyczność vs usztywnienie)
 • Zdolność do rozpoznawania procesów przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych
 • Zdolność do kongruencji
 • Prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej zgodnie z etyką zawodową
 • Stosowanie w praktyce psychoterapeutycznej przepisów, w tym ustawy o ochronie danych osobowych