Z inicjatywy naszego Towarzystwa Polska Rada Psychoterapii złożyła opinię w sprawie projektu ustawy o sposobie ustalania najniższego wynagrodzenia zasadniczego pracowników wykonujących zawody medyczne zatrudnionych w podmiotach leczniczych.

Zdaniem członków Rady niezbędne jest zagwarantowanie pacjentom możliwości korzystania z psychoterapii prowadzonej przez osoby mające do tego przygotowanie obejmujące posiadanie dyplomu magistra oraz ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii w wymiarze co najmniej 1200 godzin oraz posiadanie zaświadczenia, zwanego „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczającego odbycie ww szkolenia, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.

Niestety w proponowanym brzmieniu nasza grupa zawodowa nie została uwzględniona w projekcie ustawy. PRP złożyła wnioskek o objęcie projektem osoby świadczące psychoterapię poprzez zmianę zapisu w załączniku do projektu ustawy „Współczynniki pracy”, pozycja lp. 4.