Nasze Towarzystwo przesłało do Ministerstwa Zdrowia uwagi ogólne do wniosków ZSK oraz argumenty przemawiające za wprowadzeniem JEDNEGO opisu kwalifikacji prowadzenie psychoterapii. Więcej informacji na naszym profilu na Facebooku.

  1. Jedna kwalifikacja może lepiej służyć zwiększeniu bezpieczeństwa pacjentów i jednoznaczności. Już i tak dziś mają oni ogromne trudność w odróżnieniu psychoterapeuty, psychiatry i psychologa lub psychologa klinicznego.

  2. W innych krajach Unii Europejskiej w podobnych do ZSK systemach włączono jedną kwalifikacją opisującą psychoterapię.

  3. Ważną potrzebą jest odróżnienie osób prowadzących psychoterapię od działań innych specjalistów (bez względu na to czy psychoterapeuta pracuje w konkretnym podejściu poznawczo-behawioralnym, czy humanistyczno-doświadczeniowym, czy psychoanalitycznym, psychodynamicznym, czy systemowym, czy też integracyjnym). To ważna potrzeba społeczna.

  4. Wydaje się, że jedna kwalifikacja jest lepszą gwarancją wysokiego poziomu usług przy jednoczesnym zachowaniu specyfiki prowadzenia psychoterapii w różnych podejściach. Nie ma konieczności opisywania kompetencji w każdym jednostkowym podejściu psychoterapeutycznym, gdyż wiele efektów uczenia jest wspólnych. Znajduje to potwierdzenie w dotychczasowej praktyce certyfikacji psychoterapeutów, którzy zdają egzaminy w oparciu o opisy przypadków pracy prowadzonej w wyuczonym podejściu psychoterapeutycznym.

  5. Kluczowe jest zapewnienie w warunkach walidacji szerokiej listy instytucji certyfikujących. Wskazywanie na tzw. charakter naukowy stowarzyszenia jako jednego z wymogów dla instytucji certyfikujących nie odpowiada wypracowanym przez środowisko rozwiązaniom, warto nadmienić, że wnioskodawca nie spełnia tego kryterium. W ślad za przyjętym dokumentem CMKP, należy używać określenie „towarzystwa lub stowarzyszenia zrzeszające psychoterapeutów”, które pozwala jednoznacznie zidentyfikować o jakie podmioty chodzi. Mając na uwadze wysokie standardy stosowania psychoterapii warto wskazać czas istnienia organizacji minimum 5 lat (ale nie dłużej).

  6. Jedna kwalifikacja wystarcza, aby wyeliminować z rynku osoby proponujące nierzetelne usługi w tym obszarze. To ważna potrzeba społeczna.

  7. Jedna kwalifikacja pozwoli na tworzenie jasnych opisów stanowisk w różnych podmiotach stosujących psychoterapię; wprowadzanie zbyt szczegółowych kryteriów opartych w głównej mierze o założenia teoretyczne znane wąskiej grupie specjalistów uniemożliwi przeprowadzenie bezstronnego procesu rekrutacji i oceny pracowniczej. To ważna potrzeba gospodarcza.

  8. Wprowadzenie wielu kwalifikacji częściowych spowoduje jeszcze większy poziom dezorientacji pacjentów/klientów w zakresie wiedzy na temat tego czym jest rzetelna psychoterapia. Ważna potrzeba społeczna. Spowoduje także wprowadzenie nadmiarowych i zbędnych kategorii w zakresie rynkowego opisu kwalifikacji psychoterapii np. kwalifikacja w zakresie psychoterapii traumy.

  9. W obszarze psychoterapii można wyodrębnić niezwykle wiele podobnych kwalifikacji, co będzie prowadzić do dezorientacji pracodawców i pacjentów/klientów i będzie sprzyjać komercjalizacji procesu certyfikacji. Taki proces będzie źle służył innym niż nieliczne instytucje certyfikujące uczestnikom rynku. Wprowadzenie jednej kwalifikacji prowadzenie psychoterapii będzie zapobiegało temu procesowi.


Uważamy, że błędem jest prowadzenie wymiany między wnioskodawcą a innymi towarzystwami i stowarzyszeniami zrzeszającymi psychoterapeutów w ramach procedury Ministerstwa Zdrowia. Nadal liczymy na bezpośredni kontakt i dialog z Sekcją Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego. Na współ-dział
anie na rzecz wszystkich psychoterapeutów w Polsce.