Najważniejsze konieczne zmiany przesłane do Ministerstwa Zdrowia do wniosku ZSK Sekcji Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego:

 1. Kwalifikacją mogą być zainteresowane osoby, które ukończyły szkolenie specjalistyczne oraz mają potwierdzoną praktykę w prowadzeniu psychoterapii, w szczególności: – osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich z zakresu psychologii; – osoby posiadające dyplom ukończenia studiów medycznych, w tym w szczególności osoby specjalizujące się w zakresie psychiatrii; – osoby posiadające dyplom ukończenia studiów magisterskich na kierunkach humanistycznych, przyrodniczych i społecznych.

 2. Certyfikaty psychoterapeuty wydany przez towarzystwo lub stowarzyszenie działające od min. 5 lat zrzeszające  psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub jedno z podejść (z grupy podejść:  psychoanalitycznych i psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych, humanistyczno-doświadczeniowych, systemowych, integracyjnych), które dotychczas przeprowadzają proces certyfikacji oraz  posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia,  jest dowodem na posiadanie wszystkich efektów uczenia się wskazanych dla niniejszej kwalifikacji.

 3. Komisja musi się składać z min. 3 osób. Wszyscy członkowie komisji muszą posiadać certyfikat superwizora towarzystwa lub stowarzyszenia działającego od min. 5 lat zrzeszającego  psychoterapeutów reprezentujących różne podejścia lub jedno z podejść (z grupy podejść: psychoanalitycznych i psychodynamicznych, behawioralno-poznawczych, humanistyczno-doświadczeniowych, systemowych, integracyjnych), które posiadają kodeks etyczny i procedurę umożliwiającą składanie i rozpatrywanie skarg w przypadku jego naruszenia. W komisji muszą zasiadać co najmniej 2 osoby reprezentujące podejście psychoterapeutyczne, w którym kandydat został wyszkolony.

 4. Instytucja certyfikująca wyznacza spośród członków komisji 2 recenzentów przedłożonej przez kandydata pracy pisemnej (opis procesu psychoterapii indywidualnej lub grupowej lub par lub rodzin).  Wszyscy recenzenci muszą reprezentować podejście psychoterapeutyczne deklarowane przez kandydata oraz muszą pochodzić spoza ośrodka, w którym się on szkolił.

 5. Koszt certyfikatu wg ZSK nie powiniem przekraczać 30% średniego wynagrodzenia brutto za dany rok.

 6. Kandydat powinien przedstawić zaświadczenie o ukończeniu 1200h szkolenia w zakresie psychoterapii, w obecności osoby posiadającej specjalistyczne umiejętności i doświadczenie w zakresie objętym programem szkolenia, superwizora lub psychoterapeuty (godziny kontaktowe) obejmującego co najmniej:

  1. 590 kształcenia teoretycznego oraz umiejętności i metod praktycznych:
   1. teorie rozwoju człowieka,
   2. społeczne i kulturowe uwarunkowania psychoterapii,
   3. teorie psychopatologii i diagnoza nozologiczna,
   4. diagnoza psychoterapeutyczna,
   5. podejścia psychoterapeutyczne,
   6. wybrane elementy wiedzy klinicznej,
   7. zagadnienia etyczne.
  2. 150 godzin superwizji indywidualnej i/lub grupowej,
  3. 360 godzin stażu klinicznego umożliwiającego kontakt z pacjentami o różnej diagnozie, odbytych na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, placówkach prowadzących psychoterapię,
  4. 100 godzin własnego doświadczenia psychoterapeutycznego lub ekwiwalentnego w systemie indywidualnym i/lub grupowym. Osoba prowadząca nie może pełnić wobec kandydata roli superwizora ani egzaminatora.

 

Wniosek przygotowany przez Sekcję Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego zawiera wiele zapisów wymagających zmiany, w szczególności zapisy dotyczące części:

 1. opisu kwalifikacji
 2. walidacji i podmiotów przeprowadzających walidację efektów uczenia się
 3. szacunkowego kosztu
 4. opisu efektów uczenia się
 5. syntetycznej charakterystyki
 6. warunków przedłużenia ważności certyfikatu

Bez wskazanych zmian nie jest możliwe włączenie wnioskowanej kwalifikacji do ZSK.

Proponowane przez wnioskodawcę zapisy w wielu miejscach są oparte o kryteria uznaniowe, mogące prowadzić do wykluczenia z rynku pracy lub utratę praw nabytych. Nie uwzględniają dotychczasowej praktyki rynkowej i uzgodnionych w środowisku psychoterapeutów minimów godzinowych i programowych dla całościowych szkoleń w psychoterapii.

Może to skutkować nierównym traktowaniem osób wykonujących tą samą pracę. Może też ograniczyć pacjentom możliwość korzystania z psychoterapii.

 

Od początku stoimy na stanowisku, że bez wskazanych przez Związek Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii i jej członków zmian, nie jest możliwe włączenie wnioskowanej kwalifikacji do ZSK.