Zapraszamy do obejrzenia materiałów pokonferencyjnych

PSYCHOTERAPIA (W) PANDEMII
– W UJĘCIU PSYCHOTERAPII HUMANISTYCZNO-DOŚWIADCZENIOWEJ

V Konferencja Naukowa (on-line)
Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt
25-26 lutego 2022

KOMUNIKAT nr 1

Misja, cel, problematyka

Zbliżającą się V Konferencję Naukową PTPG znaczą niewątpliwie wydarzenia ostatnich miesięcy związanych z pandemią Covid-19, która wymusiła na większości ludzi procesy adaptacji w sytuacji do tej pory nieznanej. Towarzyszyły jej głównie takie zjawiska, jak:

 • zagrożenie zdrowia, życia oraz dotychczasowego sposobu zarobkowania i stabilizacji ekonomicznej;
 • izolacja, ograniczenie i zarazem zintensyfikowanie kontaktów interpersonalnych;
 • elektroniczny sposób komunikowania się, który z jednej strony indywidualizował przekaz, lecz z drugiej go totalizował.

Budzi się również świadomość, że podmiotem tych zmian jest przyroda, która być może wystawiła człowiekowi „żółtą kartkę”.

Związane z tymi zjawiskami procesy adaptacyjne zaistniały również w przestrzeni gabinetów psychoterapeutycznych oraz w nawiązywanych tam relacjach. Dlatego z perspektywy wielomiesięcznej już praktyki psychoterapeutycznej chcemy przyjrzeć się temu, co czas pandemii uczynił człowiekowi i jak człowiek na ten czas reagował.

Zapraszamy psychoterapeutów humanistyczno-doświadczeniowych do przedstawienia w swych wystąpieniach doświadczeń – zreflektowanych, podbudowanych teorią psychoterapii Gestalt i wynikami badań. Mamy nadzieję, że pozwolą one dostrzec, co się w spotkaniach psychoterapeutycznych zmieniło, co szczególnego pojawiło, a co zanikło – i w jakim stopniu. Przy tej okazji chcemy też otworzyć przestrzeń do dyskusji nad tym, jak można – w kontekście rozwoju klienta – z tych egzystencjalnych spotkań skorzystać, co warto z nich zachować, a czego nie podtrzymywać.

Owe psychoterapeutyczne doświadczenia proponujemy rozważyć z kilku perspektyw:

 1. Spotkań „z problemem” klienta oraz problemem psychoterapeutycznym: kto zgłaszał się do gabinetu i z czym – jakie tematy sygnalizowali klienci, także nowi?
 2. Spotkań psychoterapeuty z samym sobą (w sytuacji pandemii) i ich konsekwencji w pracy z klientem.
 3. Spotkań psychoterapeutów psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej z ideami i przedstawicielami innych specjalności i modalności terapeutycznych.

Wątki te proponujemy kontynuować podczas warsztatów pokonferencyjnych, które – rozłożone w czasie – będą stanowiły przedłużenie i utrwalenie zapoczątkowanych spotkań.

Informacje organizacyjne

Termin konferencji on-line: 25-26 lutego 2022
Przyjmowanie abstraktów wystąpień i zgłoszeń udziału rozpoczniemy we wrześniu 2021 roku, o czym powiadomimy w kolejnym komunikacie.

Komitet Programowy V Konferencji Naukowej PTPG

Przewodniczący:
dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr

Członkowie:
dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
dr n. med. Ludmiła Kosińska
dr hab. Jolanta Kowal
mgr Łukasz Krawętkowski
dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske
dr hab. Marcin Rzeszutek
mgr Radosław Ścibek

 
 

KOMUNIKAT nr 2

Szanowni Państwo,
przekazujemy kolejny komunikat o przygotowaniach do Konferencji, która – przypomnijmy – odbędzie się on-line 25 i 26 lutego 2022 roku. Planowany harmonogram naszego spotkania prezentujemy poniżej:

Piątek, 25 lutego 2022 r.

 • godz. 9.30 – 9.45 – Otwarcie Konferencji – Ludmiła Kosińska (dr n. med., Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka)
 • Część I – cztery jednogodzinne spotkania (40. minutowe wykłady i 20. minutowe pytania do prelegentów):

 • godz. 9.45 – 10.45 Renata Mizerska (Prezes Europejskiego Towarzystwa Terapii Gestalt, Prezes Związku Stowarzyszeń Polska Rada Psychoterapii, psychoterapeuta, superwizor, psycholog), Wykład wprowadzający – Momenty zmiany.
 • godz. 10.45 – 11.45 Bogdan de Barbaro (emerytowany profesor psychiatrii w Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, psychoterapeuta, superwizor) – Terapeuta w teatrze życia społecznego
 • godz. 11.45 -12.00 – Przerwa kawowa
 • godz. 12.00 – 13.00 Jan Roubal (profesor na Uniwersytecie Masaryka w Brnie, psychiatra, psychoterapeuta, superwizor) – Jak rozwijamy podejście Gestalt w psychoterapii indywidualnej? (wykład tłumaczony na język polski)
 • godz. 13.00 – 14.00 – Ewa Winkler (certyfikowana analityczka jungowska i superwizorka w Międzynarodowym Towarzystwie Psychologii Analitycznej, certyfikowana psychoterapeutka w Polskim Towarzystwie Psychologii Analitycznej) – Psychoterapia analityczna (analiza jungowska) on-line w czasie pandemii.
 • godz. 14.00-14.45 – przerwa obiadowa
 • Część II

 • godz. 14.00-14.45 – przerwa obiadowa
 • godz. 14.45 – 17.15 – spotkania warsztatowe w kilku grupach prowadzone przez uczestników konferencji (po przedstawieniu Komitetowi Programowemu w zgłoszeniu konferencyjnym propozycji tematyki i szczegółów warsztatów)

Sobota, 26 lutego 2022 r.

Część I – cztery jednogodzinne spotkania (40. minutowe wykłady i 20. minutowe pytania do prelegentów):

 • godz. 9.00 – 10.00 – Małgorzata Sobol Terapia perspektywy czasowej”
 • godz. 10.00 – 11.00 – Marcin Rzeszutek (doktor habilitowany w Uniwersytecie Warszawskim, psychoterapeuta Gestalt) – Wypalenie zawodowe wśród psychoterapeutów w czasie pandemii COVID-19 – międzykulturowe badanie porównawcze z 12 krajów Europy
 • godz. 11.00 -11.15 – Przerwa kawowa
 • godz. 11.15 – 12.15 – Michaela Gecele (psychiatra, terapeutka Gestalt, trenerka i superwizorka w Międzynarodowym Instytucie Psychopatologii i Psychoterapii Gestalt w Turynie) – Pandemia, fobie, ludzie, społeczeństwo: mosty i skrzyżowania (wykład tłumaczony na język polski)
 • godz. 12.15 – 13.15 – Thomas Schwinger (emerytowany profesor psychologii w Evangelische Hochschule Darmstadt, psychoterapeuta i superwizor psychodramy) – Psychodrama a uważność na narcyzm w superwizji (wykład tłumaczony na język polski)
 • godz. 13.15-14.00 – przerwa obiadowa
 • Część II

 • godz. 14.00-16.30 – spotkania warsztatowe w kilku grupach prowadzone przez uczestników konferencji (po przedstawieniu Komitetowi Programowemu w zgłoszeniu konferencyjnym propozycji tematyki i szczegółów warsztatów)
 • godz. 16.30 – 17.45 – Psychoterapia (w) pandemii – panel dyskusyjny przedstawicieli różnych modalności psychoterapii (zakończenie Konferencji).
 • godz. 17.45 – 18.00 – Podsumowanie konferencji – Ludmiła Kosińska (dr n. med., Prezes Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt, specjalista psycholog kliniczny, psychoterapeutka)

Uwaga!   Zapraszamy do przedstawienia propozycji warsztatów, które będą okazją do dzielenia się wiedzą i doświadczeniami z innymi uczestnikami Konferencji.

Zgłoszenia uczestnictwa czynnego (z propozycją przeprowadzenia zajęć warsztatowych) lub biernego (w charakterze obserwator/ki/a) wraz z opłatą konferencyjną prosimy składać za pośrednictwem formularza zgłoszeniowego.. Potwierdzenie udziału prześlemy na przełomie stycznia i lutego 2022 roku. Szczegółowy program ukaże się na początku lutego 2022 r.
W związku z dużym zainteresowaniem udziałem w konferencji termin zgłoszeń został przedłużony do 30 stycznia 2022 r.

Opłata za udział w Konferencji wraz z zaświadczeniem uczestnictwa – 130 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt – 99 zł.

Numer konta do opłata za udział w Konferencji: 37 1020 2892 0000 5902 0545 4337

Link do rejestracji na konferencję: https://forms.gle/QkSLnTCCUCDn31VE9

W sprawach organizacyjnych zapraszamy do kontaktu mailowego: konferencjaptpg@gestaltpolska.org.pl

Serdecznie zapraszamy! Do zobaczenia!

Komitet Programowy:
Przewodniczący:
dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr

Członkowie:
dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
dr hab. Jolanta Kowal
mgr Łukasz Krawętkowski
dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske
dr hab. Marcin Rzeszutek
mgr Radosław Ścibek

 
 

Psychotherapy during the pandemic
– the humanist-experiential psychotherapy perspective

V Research Conference of the PTPG (online)
(The Polish Society of Gestalt Psychotherapists)
25-26 February 2022

Press release no. 1

Mission, aim, subject matter

The forthcoming V Research Conference of the Polish Society of Gestalt Psychotherapists will naturally relate to the Covid-19 pandemic, which has forced most people to adapt to hitherto unprecedented circumstances. These have been accompanied by phenomena such as:

 • Risk to health and life, as well as the means of earning a living and economic stability
 • Isolation, restricted interpersonal contact; intense personal contact
 • Electronic methods of communication, which have, on the one hand, customized each interaction, yet on the other hand, have computed it.

People have also become more conscious of the impact of these changes on the natural world, which may well have issued humanity with a ‘yellow card’.

The processes of adaptation related to these phenomena have also been in evidence in the practice rooms of psychotherapists, as well as in the rapports that have been built therein. For this reason, following many months of psychotherapeutic practice within the confines of this new situation, we would like to take a close look at what the era of pandemic has done to humanity and at how humanity has responded during this time.

We are inviting humanist-experiential psychotherapists to present papers in which they expound on their experiences – practice-based, grounded in Gestalt psychotherapy and research findings. It is hoped that these will enable us to determine what has changed within psychotherapeutic meetings: what has made a particular appearance, and what has disappeared, and to what degree. We would also like to offer the opportunity to discuss how (within the context of the client’s development) we can benefit from these existential meetings, what is worth fostering within them, and what not to maintain.

We propose to consider these experiences from a few different perspectives, including that of:

 1. The client’s ‘problem’ or the psychotherapeutic problem: who self-referred for treatment and for what – what issues were flagged up by clients, including new clients.
 2. The psychotherapist’s encounters with him/herself (in a pandemic situation) and the consequences thereof for work with the client.
 3. The humanistic-experiential psychotherapist’s encounter with therapists and their ideas from other specialist areas and modalities.

We propose to continue with these themes during post-conference workshops and, over time, consolidate the ideas initiated at these meetings.

Organisational details

Online conference dates: 25-26 February, 2022

Abstracts of conference papers and interest in participation will be received from September 2021. There will be a further announcement about this in the following notice.

The Committee for the V Research Conference of the Polish Society of Gestalt Psychotherapists

Przewodniczący:
dr hab. Wiktor Żłobicki, prof. UWr

Członkowie:
dr hab. Krystyna Ablewicz, prof. UJ
dr n. med. Ludmiła Kosińska
dr hab. Jolanta Kowal
mgr Łukasz Krawętkowski
dr n. hum. Agnieszka Mościcka-Teske
dr hab. Marcin Rzeszutek
mgr Radosław Ścibek

 
 

Opłata za udział w Konferencji wraz z zaświadczeniem uczestnictwa – 130 zł. Dla członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt – 99 zł.

Numer konta do opłaty za udział w Konferencji: 37 1020 2892 0000 5902 0545 4337

Link do rejestracji na konferencję: https://forms.gle/QkSLnTCCUCDn31VE9