Walne Zgromadzenie PTPG
Już znamy miejsce: Centrum Konferencyjne KOPERNIKA ul. Kopernika 30, Warszawa

30 maja 2015, początek godz 14:00. Zapraszamy wszystkich członków Towarzystwa ? prosimy o zarezerwowanie sobie czasu, dla naszego środowiska będzie to ważne spotkanie w związku z koniecznością przyjęcia nowego brzmienia statutu, potrzebnego nam do spełnienia kryteriów NOGT.

NOGT (The National Organization for Gestalt Therapy), czyli Krajowa Organizacja Psychoterapii Gestalt jest autoryzowaną przez EAGT (European Association for Gestalt Therapy) instytucją reprezentującą psychoterapię Gestalt w danym kraju. NOGT działa jako organizacja parasolowa, zachowując niezależność i odrębność od istniejących w danym kraju instytucji szkolących psychoterapeutów Gestalt.

Akredytacja to potwierdzanie standardów, że członkowie NOGT legitymują się wyszkoleniem na poziomie EAGT. Jest to również kwestia prestiżowa, akredytowany NOGT może używać logo EAGT w swoich przedsięwzięciach, takich jak np. konferencje, czy strona internetowa. Większość polskich organizacji zrzeszających psychoterapeutów (np. PTP), ma już zagraniczne akredytacje.

Status NOGT  zwiększy rangę PTPG w gremiach krajowych, wzmocni w pracach nad projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Członków PTPG prosimy o zaglądanie do skrzynek mailowych ? wkrótce przyjdzie na nie więcej informacji dotyczących programu Walnego Zgromadzenia.

Porządek Zgromadzenia:
1. Otwarcie zebrania i wybór przewodniczącego.
2. Wybór protokolanta.
3. Stwierdzenie prawomocności zebrania.
4. Zatwierdzenie porządku obrad.
5. Wybór Komisji Skrutacyjnej.
6. Powołanie Komisji Uchwał i Wniosków.
7. Sprawozdanie Zarządu z działalności PTPG za 2014.
8. Sprawozdanie finansowe PTPG za 2014.
9. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej.
10. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za 2014r.
11. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia sprawozdania finansowego PTPG za 2014r.
12. Przedstawienie propozycji zmian w statucie PTPG.
13. Dyskusja nad propozycją nowego brzmienia statutu PTPG.
14. Głosowanie nowego brzmienia statutu PTPG.
15. Informacja Zarządu o podjętych działaniach za okres 11-05.2015r.
16. Sprawozdanie z działalności Sekretarza Generalnego PTPG za okres 11-05.2015r.
17. Sprawozdanie z działalności Skarbnika PTPG za okres 11-05.2015r.
18. Przedstawienie kandydatów na stanowisko Sekretarza Generalnego PTPG. Wybór Sekretarza Generalnego PTPG.
19. Przedstawienie kandydatów na stanowisko Skarbnika PTPG. Wybór Skarbnika PTPG.
20. Sprawy różne.
21. Zakończenie zebrania.

W przypadku, kiedy niemożliwy będzie udział osobisty, gorąco zachęcamy do upoważnienia innego członka towarzystwa do głosowania Wzór upoważnienia