ZAWIADOMIENIE
w sprawie
ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA
POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT

Zarząd Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt z siedzibą w Krakowie [dalej: „PTPG”], uprzejmie zawiadamia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia PTPG, które odbędzie się w dniu 29 czerwca 2024 r. o godz. 10:30 w Warszawie przy ul. Wiejskiej 12/6 (III piętro), 00 – 490 Warszawa i serdecznie zaprasza się wszystkich uprawnionych członków PTPG do wzięcia w nim udziału.

W przypadku braku stawienia się większości uprawnionych do wzięcia udziału w Walnym Zgromadzeniu PTPG w terminie, o którym mowa powyżej, kolejny termin Walnego Zgromadzenia PTPG wyznacza się na godzinę: 11:00, w tym samym dniu i w tym samym miejscu.

Zarząd PTPG zwołuje Zwyczajne Walne Zgromadzenie PTPG z następującym porządkiem obrad:

 1. Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 3. Stwierdzenie przez Przewodniczącego prawidłowości zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG oraz jego zdolności do podejmowania uchwał.
 4. Przyjęcie zgłoszeń, wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie wyboru Protokolanta Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 5. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów, wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie Wyboru Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 6. Przyjęcie zgłoszeń kandydatów, wybór oraz podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Uchwał i Wniosków Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 7. Podjęcie uchwały o przyjęciu porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.
 8. Przedstawienie przez Zarząd sprawozdania finansowego PTPG za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 9. Przedstawienie sprawozdania Zarządu z działalności PTPG za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz podjęcie uchwały w sprawie jego zatwierdzenia.
 10. Przedstawienie wniosku Zarządu w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r oraz podjęcie uchwały w sprawie podziału zysku PTPG za rok obrotowy zakończony w dniu 31 grudnia 2023 r.
 11. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium Zarządowi PTPG z wykonywania obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 12. Podjęcie uchwał w sprawie udzielenia poszczególnym członkom Zarządu PTPG absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków za okres od 1 stycznia 2023 do 31 grudnia 2023 r.
 13. Przedstawienie przez Komisję Rewizyjną PTPG sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTPG za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 14. Podjęcie uchwał w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Rewizyjnej PTPG za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie
 15. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Deontologicznej PTPG z okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Deontologicznej PTPG za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.
 17. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Akredytacji i Certyfikacji za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Akredytacji i Certyfikacji za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.
 19. Przedstawienie sprawozdania z działalności Komisji Naukowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.
 20. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z działalności Komisji Naukowej za okres od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r. oraz udzielenia jej poszczególnym członkom absolutorium z wykonywania przez nich obowiązków w tym okresie.
 21. Przedstawienie wniosków i uchwał do Komisji Uchwał i Wniosków.
 22. Sprawy różne.
 23. Zamknięcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Zarząd PTPG uprzejmie informuje o przysługującym uprawnieniu do pisemnego upoważnienia innego członka PTPG do reprezentowania na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu PTPG. W załączeniu do niniejszego zaproszenia została udostępniona proponowana treść pełnomocnictwa, które powinno być udzielone w formie pisemnej, zaś jego oryginał przekazany najpóźniej w dniu przedmiotowego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia PTPG.

Załączniki:
1. Wzór pełnomocnictwa