Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt postuluje by projekt nazwać „Ustawa o zawodzie psychologa w obszarze medycznym i edukacji”. Obszar ten, jeśli chodzi o zakres pomocy psychologicznej, rzeczywiście potrzebuje dodatkowego umocnienia i wsparcia. Do rozważenia pozostaje kwestia rozwiązań dotyczących samorządu zawodowego (szczegóły znajdziesz w projekcie ustawy z uwagami – link poniżej).

Wnioskujemy również o wyłączenie z zapisów projektowanej ustawy kwestii dotyczących psychoterapii oraz terapii uzależnienia. Są to zawody odrębne, podlegające swoim regulacjom i wiążące się z inną ścieżką kształcenia i przygotowania zawodowego. Określenie ‚uzupełnienie przez psychologa’ wskazuje na dopełnienie ścieżki zawodowej psychologa, a nie na odrębną ścieżkę zawodową.

Sam tytuł projektu zdaje się nie zauważyć wielości zawodów psychologa. Projekt pomija np. osoby, które są psychologami co potwierdza dyplom magistra psychologii i które wykonują czynności charakterystyczne dla różnych subdyscyplin psychologii, np. psychologii organizacji, psychologii poznawczej, psychologii społecznej, psychologii sportu, psychologii kulturowej, itp.

Naszym zdaniem przedłożony projekt wprowadza nowe regulacje, które znacząco poszerzają zakres uprawnień wynikających z uzyskania prawa do wykonywania zawodu psychologa. W zmieniającej się rzeczywistości gospodarczej należy zwrócić szczególną uwagę na to, czy proponowane rozwiązania nie ograniczają dostępu do rynku dla zawodów pokrewnych zawodowi psychologa oraz czy nie zostaną ograniczone prawa osób, które ukończą studia na kierunku psychologia a będą wykonywały inne czynności niż te opisane w projekcie.

Nie deprecjonując potrzeby wprowadzenia nowych uwarunkowań działalności psychologów i ich samorządu zwracamy uwagę, iż powinno się to odbywać z poszanowaniem praw i obowiązków przedstawicieli innych zawodów, czy też praw nabytych.

Tutaj przeczytasz stanowisko PTPG

Tutaj znajdziesz treść projektu ustawy o zawodzie psychologa oraz samorządzie zawodowym psychologów z uwagami i propozycjami ważnych zmian Zarządu PTPG