W związku z nadaniem klauzuli wykonalności do wyroku Sądu Okręgowego w Katowicach publikujemy przeprosiny Renaty Procak zasądzone dla Beaty Leśniak w następującej treści:

„Niniejszym wyrażam głębokie ubolewanie i przepraszam Panią Beatę Leśniak za naruszenie jej dóbr osobistych bezpodstawnym oskarżeniu w sprawie karnej o przestępstwo z art. 286 paragraf 1 k.k., w którym została uniewinniona wyrokiem Sądu Rejonowego dla Krakowa Podgórza w Krakowie, utrzymanym w mocy przez Sąd Okręgowy w Krakowie.

Przepraszam, że wywołane moimi bezpodstawnymi oskarżeniami podważenie zaufania osób trzecich, które było konieczne do dalszego pełnienia przez nią funkcji członka zarządu Instytutu Terapii Gestalt oraz nauczyciela i superwizora psychoterapii w Instytucie Terapii Geatalt”

Na mocy wyroku sądowego przeprosiny Renaty Procak dla Beaty Leśniak