Certyfikat Psychoterapeuty PTPG jest ważnym dokumentem potwierdzającym kompetencje kliniczne umożliwiające prowadzenie psychoterapii w różnych warunkach i z różnymi, nawet bardzo wymagającymi pacjentami. Osoby posiadające ww dokument mogą prowadzić psychoterapię w publicznej i niepublicznej służbie zdrowia oraz w ramach praktyki prywatnej. Wzór certyfikatu można obejrzeć tutaj.

Certyfikat Psychoterapeuty PTPG jest zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386) i z projektem ustawy o zawodzie psychoterapeuty.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień osoba, która spełnia łącznie następujące warunki: (…) c/ posiada zaświadczenie, zwane dalej „certyfikatem psychoterapeuty”, poświadczające odbycie szkolenia wymienionego w lit. b, zakończonego egzaminem przeprowadzonym przez komisję zewnętrzną wobec podmiotu kształcącego, w skład której nie wchodzą przedstawiciele podmiotu kształcącego, w szczególności powołaną przez stowarzyszenia wydające certyfikaty psychoterapeuty.

Podobnie od wielu lat postępują inne znaczące towarzystwa zawodowe zrzeszone w Polskiej Radzie Psychoterapii, której jesteśmy aktywnym członkiem założycielem m. in.

 • Polskie Stowarzyszenie Psychoterapeutów i Trenerów  Psychologii Procesu
 • Polskie Towarzystwo Psychoanalityczne
 • Polskie Towarzystwo Psychologii Analitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Integratywnej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Psychoanalitycznej
 • Polskie Towarzystwo Psychoterapii Skoncentrowanej na Rozwiązaniu
 • Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo-Behawioralnej
 • Sekcja Naukowa Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)
 • Sekcja Naukowa Terapii Rodzin Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego (PTP)
 • Sekcja Psychoterapii Polskiego Towarzystwa Psychologicznego (PTP)
 • Wielkopolskie Towarzystwo Terapii Systemowej
 • oraz PTPG.

Certyfikat Psychoterapeuty PTPG to istotny dokument, w większości przypadków pomocny przy ubieganiu się o pracę, czy też kontrakt w placówkach publicznych i niepublicznych jako certyfikowany psychoterapeuta (szczegółowe informacje o warunkach świadczenia psychoterapii, w tym przez osoby będące w trakcie szkolenia są opisane w rozporządzeniu MZ (Dz. U. z 2013 r. poz. 1386)).

Uzyskanie Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG jest potwierdzeniem wysokich standardów prowadzenia psychoterapii zgodnych z zasadami EAGT oraz standardów opracowanych przez Polską Radę Psychoterapii. Psychoterapeuci certyfikowani przez nasze Towarzystwo przeszli szkolenie spełniające wymogi godzinowe określone w ww rozporządzeniu Ministra Zdrowia i mogą prowadzić psychoterapię w ramach NFZ.

Możliwość przystąpienia do egzaminu certyfikacyjnego w naszym Towarzystwie mają osoby, które ukończyły podyplomowe szkolenie w psychoterapii, po spełnieniu wymogów opisanych w procedurze – tryb zwykły lub grandparentingu.

Na proces uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG składa się m.in.:

 • odbycie szkolenia w psychoterapii zgodnego ze standardami EAGT oraz zgodnego z minimami szkoleniowymi PRP w wymiarze określonym w przepisach Ministerstwa Zdrowia potwierdzone dokumentem wydawanym przez instytut szkolący (np. w formie zaświadczenia, dyplomu ukończenia),
 • praktyka kliniczna,
 • superwizja,
 • opis przypadku,
 • złożenie egzaminu certyfikacyjnego przed Komisją Egzaminacyjną powoływaną przez PTPG.

Warto pamiętać, że przystępując do egzaminu należy być członkiem PTPG od co najmniej 12 miesięcy. Szczegółowe informacje i wzór certyfikatu tutaj.
Zachęcamy również do przeczytania zakładki „Egzamin – często zadawane pytania”.

 

Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG jest ważny przez 5 lat i jest odnawialny. Podstawą do odnowienia ważności certyfikatu są: praktyka kliniczna,  udokumentowane uczestnictwo w superwizji, udział seminariach, warsztatach i innych formach kształcenia ustawicznego. Pierwsza re-certyfikacja dotyczy aktywności związanych z psychoterapią Gestalt – więcej tutaj. W przypadku nie wypełnienia tych warunków, certyfikat może być odnowiony na podstawie ponownego egzaminu.

Certyfikaty wydawane przez EAGT, czy też EAP nie zawsze są wystarczające do prowadzenia psychoterapii kwalifikowanej w Polsce, o szczegółowe informacje w tym zakresie należy się zwracać bezpośrednio do konkretnych placówek. Od samego początku istnienia naszej organizacji (od 2005 r.) jednym z celów PTPG było wypracowanie standardów certyfikacji psychoterapeutów Gestalt w Polsce i wydawanie Certyfikatu Psychoterapeuty – jednego dla wszystkich absolwentów instytutów szkolących w modalności Gestalt. Było i jest to ważne z uwagi na fakt, że w naszym kraju certyfikacja psychoterapeutów jest w gestii stowarzyszeń zawodowych. Znalazło to odzwierciedlenie/potwierdzenie w regulacjach Ministra Zdrowia oraz NFZ.

W 2012 r. PTPG przeprowadziło po raz pierwszy egzamin certyfikacyjny (zewnętrzny, niezależny od instytutów szkolących) prowadzący do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG. Był to ważny krok w świetle rozwiązań przyjętych w projekcie ustawy o zawodzie psychoterapeuty, polskich standardów oraz obowiązujących rozporządzeń Ministra Zdrowia. Ujednolicenie na gruncie polskim systemu certyfikacji psychoterapeutów wzmacnia wizerunek i pozycję psychoterapii Gestalt w naszym kraju. W momencie wejścia w życie ustawy o zawodzie psychoterapeuty ww dokument prawdopodobnie będzie podstawą do wpisania danej osoby do Rejestru Psychoterapeutów.

Zgodnie ze standardami przyjętymi w Polsce proces kształcenia w psychoterapii oznacza (łącznie):

 • ukończenie podyplomowego szkolenia w psychoterapii trwającego min. 4 lata i obejmującego min. 1200 godzin kształcenia teoretycznego i praktycznego zgodnego z ramowym programem nauczania PRP potwierdzone zaświadczeniem lub innym dokumentem,
 • spełnienie dodatkowych wymogów opisanych w procedurach certyfikacyjnych poszczególnych towarzystw zawodowych, w tym dotyczących praktyki klinicznej oraz superwizji,
 • egzamin certyfikacyjny (zewnętrzny, niezależny od instytutów szkolących) przeprowadzany przez towarzystwa zrzeszające psychoterapeutów,
 • oraz po uzyskaniu certyfikatu poddawanie swojej pracy superwizji oraz aktywny udział w formach kształcenia ustawicznego np. w szkoleniach, konferencjach, seminariach.

 

PTPG prowadzi ewidencję wydanych certyfikatów i listę certyfikowanych psychoterapeutów, która jest również dostępna na stronie.

PTPG jest członkiem założycielem Polskiej Rady Psychoterapii. Aktywnie uczestniczymy w pracach Rady, jesteśmy współautorami przyjmowanych standardów PRP – od grudnia 2014 r. w cyklicznych spotkaniach reprezentują nas Renata Mizerska oraz Michał Kostrzewski.

PTPG posiada akredytację National Organization of Gestalt Therapy NOGT EAGT. Warunki przedłużenia ważności Certyfikatu Psychoterapeuty PTPG oraz European Certificate of Gestalt Psychotherapy wydawanego przez EAGT są zbliżone. Więcej informacji o EAGT znajduje się  w zakładce Informacje o członkostwie i certyfikacie EAGT.

 

WAŻNE:

O Certyfikat Psychoterapeuty mogą starać się również osoby, które ukończyły szkolenie inne niż akredytowane przez EAGT np.  ukończyły szkolenie poza Polską lub też rozpoczęły szkołę przed 2007 rokiem.

Do uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty wydawanego przez PTPG nie jest konieczne uzyskanie certyfikatu wydawanego przez EAGT czy też inne towarzystwa lub podmioty.

PTPG nie jest organizacją przedłużającą ważność jakichkolwiek dokumentów wydawanych przez inne organizacje, towarzystwa bądź podmioty.

Psychoterapeuci Gestalt mogą ubiegać się o certyfikaty również w innych polskich i zagranicznych towarzystwach zawodowych, zgodnie ze swoimi preferencjami.

Zgodnie ze standardami EAGT kształcenie w psychoterapii musi obejmować min. 1450 godzin.


Zobacz także:

Procedura certyfikacyjna w trybie zwykłym
Procedura certyfikacyjna w trybie grandparentingu

Jeśli masz pytania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Komisją ds Certyfikacji i Akredytacji: certyfikat(at)gestaltpolska.org.pl