Historia Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt


W latach 90-tych XX środowisko Gestalt powiększało się z każdym rokiem. Coraz częstsze kontakty z europejskimi organizacjami psychoterapeutycznymi, takimi jak EAGT (European Association of Gestalt Therapy) i EAP (European Association of Psychotherapy, uświadamiały liderom rozwijającym podejście Gestalt w Polsce, jak ważne jest stworzenie organizacji dbającej o standardy szkolenia, etykę i miejsce psychoterapeutów Gestalt w systemie ochrony zdrowia psychicznego. Wyłoniła się potrzeba powołania formalnej organizacji dla licznej już wtedy grupy wykwalifikowanych psychoterapeutów i trenerów Gestalt, adeptów szkoleń prowadzonych przez istniejące wówczas dwa instytuty i wszystkich, którzy w tamtych latach tworzyli podstawy nauczania i praktyki Gestalt w Polsce. Ze względu na wymianę myśli oraz tworzenie programów szkoleniowych istotna stała się także formalna współpraca z EAGT. Ważnym krokiem była również decyzja o przyjęciu kodeksu etycznego zawodu psychoterapeuty EAGT.

Zebranie założycielskie PTPG odbyło się w kwietniu 2005 na ul. Gwarnej w Krakowie i było poprzedzone spotkaniem gestaltystów w Przegorzałach, a także wcześniejszymi licznymi dyskusjami oraz spotkaniami. Na zebraniu, oprócz założycieli, głos zabierali także goście z zagranicy: obecny był Aleksander Filtz, ówczesny prezydent EAP, oraz Peter Schultess, wówczas przewodniczący Komitetu Standardów Treningowych EAGT. Członkowie założyciele wybrali spośród siebie Komitet Założycielski, którego skład weszli: Ewa Canert-Łąka, Zofia Pierzchała, Katarzyna Węglorz-Makuch, Maria Wilamowska i Krzysztof Papis, a następnie osoby te zostały wybrane jako pierwszy Zarząd. 10 maja 2005 roku statut PTPG został zarejestrowany w Krajowym Rejestrze Sądowym.

Pierwsze lata Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt to przede wszystkim intensywne działania na rzecz integracji całego środowiska i propagowania celów Towarzystwa. Warto podkreślić, że od początku aktywność ta była obarczona istnieniem dwóch biegunów, które przy każdej inicjatywie dawały o sobie znać, będąc zarazem twórczym potencjałem, który zapewniał nowopowstałemu stowarzyszeniu możliwość dyskusji, dialogu i konfrontowania różnych poglądów.

I Kongres Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt odbył się 11 listopada 2005r. w Krakowie, w salach Uniwersytetu Jagiellońskiego. Otwierał ją wykład inauguracyjny dr. Bartla na temat egzystencjalizmu, a wśród wielu wystąpień na uwagę zasługiwała prezentacja Petera Shulthessa w imieniu EAGT. Konferencja była poświęcona przede wszystkim nakreśleniu kierunku, wyłonieniu spraw najważniejszych dla wykonywania zawodu psychoterapeuty i dla podnoszenia prestiżu psychoterapii Gestalt. Na pierwszym planie znalazło się wtedy uznanie psychoterapii Gestalt przez władze, perspektywa wydawania certyfikatów psychoterapeuty oraz relacje pomiędzy PTPG a instytutami szkolącymi w modalności Gestalt. Kongres miał charakter otwarty, zgromadził członków nowopowstałego Towarzystwa oraz licznych przedstawicieli środowiska gestaltystów. Rozpoczęto działania na rzecz integracji środowiska. Podjęto uchwały dotyczące sposobów realizowania celów PTPG, między innymi o organizowaniu cyklicznych konferencji naukowych i promowaniu standardów EAGT.

We wrześniu 2006 roku PTPG zostało jednym z założycieli Polskiej Rady Psychoterapii (PRP). Celem powstania Rady była reprezentacja środowiska psychoterapeutów wobec ustawodawcy i zabieganie o rozwiązania prawne, chroniące status psychoterapii i zmierzające do ustanowienia zawodu psychoterapeuty. Co jest warte podkreślenia – do wspólnej pracy zasiedli przedstawiciele organizacji reprezentujących psychoterapeutów pracujących w różnych paradygmatach. Pierwszym efektem prac było skierowanie do Ministra Zdrowia pisma w sprawie projektu „Ustawy o niektórych zawodach medycznych”, oraz opracowanie ramowego programu nauczania w zakresie psychoterapii, który do dziś stanowi podstawę szkoleń psychoterapeutycznych różnych modalności. Podpisy pod projektem złożyło 18 organizacji szkolących lub certyfikujących psychoterapeutów.

Przedstawiciele Towarzystw zrzeszonych w PRP wielokrotnie brali udział w konsultacjach społecznych w Ministerstwie Zdrowia. Od 2006 roku do 2012 reprezentantem PTPG w PRP była Ewa Canert-Łąka, do 2014 r. Piotr Domaradzki. Od grudnia 2014 Renata Mizerska oraz Michał Kostrzewski biorą aktywny udział w posiedzeniach PRP (link do www PRP) oraz pracach nad aktualnym projektem ustawy.

Od początku PTPG jest też członkiem Polskiej Federacji Psychoterapii, organizacji działającej na rzecz rozwoju psychoterapii i zawodu psychoterapeuty.

Jako największe stowarzyszenie, skupiające psychoterapeutów Gestalt w Polsce, w 2006 roku, PTPG zostało zaproszone przez EAGT do przyjęcia funkcji NOGT (National Organization for Gestalt Therapy – Krajowej Organizacji Psychoterapii Gestalt). Od tego czasu PTPG ma swojego reprezentanta w rozszerzonym Zarządzie EAGT, w którym zasiadają przedstawiciele krajowych NOGT-ów. Uzyskanie pełnej akredytacji NOGT nastąpiło we wrześniu 2016r. Każdy NOGT (zarówno akredytowany, jak i będący w procesie akredytacji), współdecyduje o polityce EAGT. W latach 2006-2014 reprezentantem Polski była Ewa Canert-Łąka, a obecnie jest nim Renata Mizerska.

Realizując swoje cele, stowarzyszenie zaczęło też regularnie organizować konferencje. Celem spotkań była wymiana naukowa, przegląd praktyki i teorii i rozwój Terapii Gestalt w Polsce. Do tej pory odbyły się:

  • I Konferencja PTPG „Psychoterapia Gestalt –jednostka, grupa, społeczeństwo” 28-30 listopada 2008, Kraków;
  • II Konferencja PTPG ” Tożsamość zawodowa psychoterapeuty-źródła, konteksty, perspektywy”, 19-21 listopada 2010, Dobczyce;
  • III Konferencja PTPG „Psychoterapia Gestalt – schemat, oryginalność, wymiary kontaktu”, 14-15 września 2012, Zawiercie;
  • IV Konferencja naukowa PTPG pt. „Pomiędzy –Wśród-Razem”, 17-19 października 2014, Wrocław;

Na uwagę zasługuje zorganizowanie przez PTPG w  2013 roku  w Krakowie 11 Europejskiego Kongresu EAGT “The heART of connecting, co-creating individuals and communities”, w którym wzięło udział ponad 400 uczestników z całego świata. O organizację kolejnych konferencji ubiega się co trzy lata kilka organizacji gestaltowskich z różnych krajów, zatem było to szczególne osiągnięcie naszego stowarzyszenia.

Od 2012 roku, PTPG egzaminuje i certyfikuje psychoterapeutów. Egzamin jest formą sprawdzenia a certyfikat Towarzystwa potwierdza umiejętności w zakresie samodzielnego stosowania psychoterapii. Dzięki temu psychoterapeuci należący do PTPG mogą ubiegać się o potwierdzenie kwalifikacji równorzędne z innymi towarzystwami. Certyfikat Psychoterapeuty jest odnawiany co 5 lat, a warunkiem odnowienia jest kontynuowanie rozwoju zawodowego, dalsze kształcenie i superwizja.

Przez 10 lat liczba członków Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt wzrosła od początkowych 30 do ponad 240 i stale się zwiększa. W 2016 Towarzystwo uzyska status pełnoprawnego NOGT reprezentującego EAGT wobec członków, instytucji, i instytutów gestaltowskich w Polsce.

Towarzystwo upowszechnia psychoterapię Gestalt i jej współczesne osiągnięcia, w tym badania naukowe. Obejmuje patronatem książki popularyzujące psychoterapię Gestalt oraz podręczniki akademickie, do tej pory:

1. C.Feltham, I.Horton „Psychoterapia i poradnictwo” T.I, T.II, podręcznik akademicki, wyd. GWP 2013 ;
2. J.Bucay Drogowskazy „Droga do samozależności” wyd. Replika 2013 ;
3. M. Paruzel-Czachura „MIĘDZY PSYCHOLOGIĄ, PSYCHOTERAPIĄ I FILOZOFIĄ PRAKTYCZNĄ Poszukiwanie autentycznego życia w nurcie Gestalt” wyd.GWP 2015 

W 2014 roku rozpoczęła się kolejna, czwarta kadencja Zarządu.

Opracowanie:
Ewa Canert-Łąka