1. Kiedy mogę składać dokumenty?
  Dokumenty wraz z formularzem należy złożyć nie później niż na 2 miesiące od planowanej daty egzaminu.
 2. Nie jestem członkiem PTPG. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu?
  O Certyfikat Psychoterapeuty mogę się ubiegać osoby, które w dniu egzaminu będą co najmniej 12 miesięcy członkami PTPG, posiadają co najmniej 4 letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej pod stałą superwizją oraz spełnią inne wymogi opisane w procedurze certyfikacji w trybie zwykłym lub grandparentingu.
 3. Kto zasiada w Komisji Egzaminacyjnej?
  Komisja ds Certyfikacji i Akredytacji PTPG powołuje Komisję Egzaminacyjną i wyznacza trzech egzaminatorów z grona superwizorów, kierując się zasadą ich bezstronności i braku konfliktu interesów. Członkowie Komisji statutowej PTPG nie mogą być członkami Komisji Egzaminacyjnej.
 4. Czy muszę przedstawić Komisji ds. Certyfikacji i Akredytacji opisy rozmów z pacjentami?
  Nie. Przed przystąpieniem do egzaminu należy złożyć opis jednego procesu terapeutycznego. Po dopuszczeniu Kandydata do egzaminu opis procesu będzie przekazany członkom Komisji Egzaminacyjnej. Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach.
 5. Jakie informacje powinny być zawarte na zaświadczeniu o ukończeniu szkolenia w psychoterapii?
  Dokument potwierdzający ukończenie procesu szkolenia powinien zawierać informacje o odbytym szkoleniu i wymiarze godzin  oraz ilości godzin, w których osoba uczestniczyła. W związku z tym, że dokumenty o ukończeniu szkolenia w psychoterapii (np. zaświadczenie, dyplom, świadectwo ukończenia) nie zawsze zawierają wszystkie informacje, należy dołączyć inne dokumenty.
 6. Czy jeśli posiadam certyfikat EAGT lub certyfikat innych organizacji to otrzymam Certyfikat Psychoterapeuty PTPG?
  Do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo nie jest konieczne posiadanie certyfikatu EAGT lub certyfikatów wydanych przez inne organizacje. Certyfikat Psychoterapeuty jest przyznawany psychoterapeutom, którzy spełnią wszystkie wymogi opisane w procedurach certyfikacji (tryb zwykły lub grandparentingu) i z wynikiem pozytywnym złożą egzamin przed Komisją Egzaminacyjną powołaną przez PTPG.
 7. Czy Certyfikat Psychoterapeuty mogę uzyskać jedynie w PTPG?
  Wszyscy psychoterapeuci, którzy ukończyli całościowe szkolenie w psychoterapii humanistyczno-egzystencjalnej z wiodącą modalnością Gestalt mogą ubiegać się o certyfikat w naszym Towarzystwie (więcej w zakładce Informacje o certyfikacie PTPG). Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu w innych towarzystwach zawodowych, polskich oraz zagranicznych, zgodnie z osobistymi preferencjami Kandydata.
 8. Czy przed przystąpieniem do egzaminu muszę opisać 150 godzin rozmów z pacjentami na oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych, placówkach opieki zdrowotnej?
  Nie, wymóg dotyczy odbycia staży klinicznych w wymiarze co najmniej 150 godzin na oddziałach psychiatrycznych, stacjonarnych lub dziennych, placówkach opieki zdrowotnej. Pozostały okres stażu może zostać zrealizowany  w innej placówce prowadzącej psychoterapię. Każdy staż kliniczny musi być potwierdzony dokumentem zaświadczającym ilość godzin praktyki odbytej w danym miejscu.
 9. Czy muszę składać oryginały dokumentów?
  Nie, wszystkie dokumenty należy przesłać w wersji elektronicznej (scany) na adres egzamin@gestaltpolska.org.pl. Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem Kandydat przywozi jedynie na egzamin.
 10. Co powinien zawierać opis przypadku?
  Opis przypadku powinien zawierać ważne informacje biograficzne, diagnozę opisową (z perspektywy Gestalt, DSM/ICD, inne), strategie pracy w powiązaniu z diagnozą, warunki kontraktu, fazy procesu psychoterapii wraz z opisem sposobów pracy, zastosowaniem wskazówek superwizyjnych, podsumowanie i ocenę skuteczności. Można załączyć także zapis przykładowej sesji w formie szczegółowego opisu.

Jeśli masz pytania zachęcamy do bezpośredniego kontaktu z Komisją: certyfikat(at)gestaltpolska.org.pl