Egzamin certyfikacyjny

Egzamin certyfikacyjny – 10.06.2017

W trakcie ostatniego posiedzenia Komisja ds Akredytacji i Certyfikacji PTPG pracowała nad zmianami dotyczącymi procesu certyfikacji. Więcej o pracach Komisji oraz o nowej procedurze w trybie zwykłym i grandparentingu w zakładce w zakładce „Dla psychoterapeuty”

Termin najbliższego egzaminu został ustalony na 10.06. 2017. Koszt egzaminu wynosi 960 PLN.

Miejsce zostanie podane w późniejszym terminie.

Zwracamy uwagę, że zgodnie z nowymi procedurami certyfikacyjnymi Kandydaci składają stosowne dokumenty nie później niż 2 miesiące przed terminem egzaminu, to znaczy w tej edycji egzaminu do 10.04.2017r .  Do procesu certyfikacji mogą przystępować osoby, które w momencie egzaminu będą miały co najmniej 12 miesięczny okres członkostwa w PTPG.

Wszelkie pytania związane z egzaminem certyfikacyjnym prosimy kierować na adres Komisji: certyfikat(at)gestaltpolska.org.pl.

 

Cel i kategorie oceny rozmowy egzaminacyjnej:

Egzamin ma na celu sprawdzenie zdolności prowadzenia procesu terapeutycznego w podejściu definiowanym jako Psychoterapia Gestalt.
Komisja Egzaminacyjna sprawdza umiejętność łączenia teorii z praktyką i refleksji nad prowadzonymi procesami terapeutycznymi poprzez dialog , z poszanowaniem indywidualnego stylu.
Osoba ubiegająca się o certyfikat może zostać poproszona o zilustrowanie zjawisk procesu terapeutycznego w oparciu o przykłady z własnej praktyki.
Zakres tematyczny rozmowy dotyczy teorii Psychoterapii Gestalt i opisywania zjawisk w jej terminologii jak również orientacji w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych.
Komisja Egzaminacyjna może kierować rozmowę na wybrane aspekty teoretyczne i praktyczne, wymienione w punktach poniżej.
Pytania mogą dotyczyć rozumienia procesu klienta, własnego procesu jak i tego, co dzieje się pomiędzy, czyli relacji.

ZAKRES UMIEJĘTNOŚCI:

 • Zastosowanie teorii Gestalt w praktyce,
 • Rozumienie szerszego kontekstu psychoterapii i stosowanie innych podejść,
 • Umiejętność zawierania kontraktu, jego realizacji i weryfikacji w razie potrzeby,
 • Właściwe oszacowanie własnych kompetencji w przyjmowaniu klienta do terapii,
 • Zdolność do ujawniania własnych emocji w uzasadnionych momentach procesu terapeutycznego (z uważnością na dobro klienta),
 • Adekwatny dobór technik i metod terapeutycznych do specyfiki problemów klienta – wspieranie asymilacji nowych doświadczeń jak również rezygnowanie z doświadczeń zaburzających proces samoregulacji (usztywnionych gestaltów),
 • Umiejętność zastosowania wskazówek superwizyjnych,
 • Prowadzenie praktyki zgodnie z etyka zawodową,
 • Umiejętność opisywania praktyki terapeutycznej, rozwój myślenia nad procesem całościowo oraz na poziomie poszczególnych interwencji,
 • Zdolność do inkluzji czyli umiejętność reflektowania nad: procesem klienta, własnymi reakcjami oraz tym, co pomiędzy psychoterapeuta a klientem,
 • Zdolność do twórczego dialogu w kontakcie granicznym (elastyczność versus usztywnienie),
 • Zdolność do rozpoznawania procesów przeniesieniowych i przeciwprzeniesieniowych,
 • Zdolność do kongruencji (czyli bycia w zgodzie ze sobą i nie zaprzeczaniu własnemu „ja” w trakcie pracy z klientem).

ZAKRES TEORETYCZNY:

 • Świadomość,
 • Fenomenologia: sposób pojawiania się zjawisk dotyczących doświadczenia, wartość subiektywnych przeżyć, intersubiektywność itp.,
 • Egzystencjalizm: jego filozoficzne korzenie i konsekwencje w praktyce klinicznej, zagadnienia egzystencjalne, filozofia dialogu,
 • Teoria pola: od koncepcji Lewina do nowych odkryć,
 • Holizm: od sformułowań Jana Smutsa na temat jedności ciało/umysł/środowisko do nowych odkryć,
 • Koncepcja Figury i Tła,
 • Koncentracja na teraźniejszości „Tu i teraz”,
 • Proces samoregulacji i sposoby jego zakłócania,
 • Mechanizmy unikania kontaktu,
 • Paradoksalna teoria zmiany jako naturalny proces rozwoju na drodze nieustającej świadomości, kontaktu i asymilacji,
 • Teoria self („ja”) w psychoterapii Gestalt.