1. Kiedy mogę składać dokumenty?

  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać za pośrednictwem formularza online:

  • do końca lutego – sesja wiosenna,
  • do końca października – sesja zimowa.
 2. Nie jestem członkiem PTPG. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

  O Certyfikat Psychoterapeuty mogę się ubiegać osoby, które w dniu egzaminu będą co najmniej 12 miesięcy członkami PTPG, udokumentują co najmniej 4 letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej pod stałą superwizją oraz spełnią inne wymogi opisane w procedurze certyfikacji w trybie zwykłym lub grandparentingu.

 3. Kiedy obowiązuje procedura certyfikacji w trybie grandparenting?

  Z procedury w trybie grandparenting mogą skorzystać:
  – absolwenci całościowego szkolenia w psychoterapii nieposiadającego akredytacji EAGT,
  – absolwenci szkolenia w psychoterapii ukończonego do końca 2009 roku,
  – absolwenci szkolenia w psychoterapii ukończonego poza Polską.
  W pozostałych przypadkach obowiązuje procedura w trybie zwykłym.

 4. Kiedy przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

  Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien być dłuższy niż 7 lat po ukończeniu szkolenia w podmiocie szkolącym.

 5. Kto zasiada w Komisji Egzaminacyjnej?

  Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji powołuje Komisję Egzaminacyjną i wyznacza trzech egzaminatorów z grona superwizorów, kierując się zasadą ich bezstronności, niełączenia ról i braku konfliktu interesów.

 6. Co obejmuje egzamin certyfikacyjny?

  Egzamin certyfikacyjny obejmuje zarówno kwestie dotyczące zaprezentowanego przez Kandydata procesu psychoterapii jak i zagadnienia ogólne, w szczególności z zakresu teorii i praktyki psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii, jak również orientacji w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych, psychopatologii, współpracy z innymi specjalistami oraz etyki zawodowej.

 7. Czy muszę przedstawić Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji opisy rozmów z pacjentami?

  Nie. Szczegółowe informacje dotyczące zasad są zawarte w procedurach.

 8. Jakie informacje powinny być zawarte na zaświadczeniu o ukończeniu całościowego podyplomowego szkolenia w psychoterapii?

  Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia powinien zawierać informacje o odbytym szkoleniu i wymiarze godzin oraz ilości godzin, w których osoba uczestniczyła. W związku z tym, że dokumenty o ukończeniu szkolenia w psychoterapii (np. zaświadczenie, dyplom, świadectwo ukończenia) nie zawsze zawierają wszystkie informacje, należy dołączyć inne dokumenty. Szczegółowe informacje o minimach godzinowych są zawarte w procedurach.

 9. Czy jeśli posiadam certyfikat wydany przez EAGT lub certyfikat innych organizacji to otrzymam Certyfikat Psychoterapeuty w PTPG?

  Do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo nie jest konieczne posiadanie certyfikatu EAGT lub certyfikatów wydanych przez inne organizacje. Certyfikat Psychoterapeuty jest przyznawany psychoterapeutom, którzy spełnią wszystkie wymogi opisane w procedurach (tryb zwykły lub grandparenting) i z wynikiem pozytywnym złożą egzamin certyfikacyjny.

 10. Czy Certyfikat Psychoterapeuty mogę uzyskać jedynie w PTPG?

  Wszyscy psychoterapeuci, którzy ukończyli całościowe szkolenie w psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej z wiodącym podejściem Gestalt mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty w naszym Towarzystwie (więcej w zakładce Informacje o certyfikacie PTPG). Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu w innych towarzystwach i stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów, zgodnie z osobistymi preferencjami Kandydata.

 11. Czy muszę składać oryginały dokumentów?

  Nie, wszystkie dokumenty należy dołączyć do formularza online w wersji elektronicznej (scany). Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem Kandydat przywozi jedynie na egzamin.

 12. Jak przygotować opis przypadku?

  Opis przypadku powinien dotyczyć procesu psychoterapii, który trwał co najmniej rok i jest zakończony. Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach a wytyczne i wzory oświadczeń tutaj.

  WAŻNE – wyjątkowo w sesji wiosennej i jesiennej 2022 można składać opisy przypadków zakończonych wcześniej niż dwa lata przed dniem przesłania ich Komisji.

 13. Jak przygotować przegląd piśmiennictwa?

  Przegląd piśmiennictwa (wcześniej niepublikowany) powinien dotyczyć wybranego zagadnienia klinicznego dotyczącego psychopatologii i/lub wyników badań naukowych, mających zastosowania w dziedzinie psychoterapii, w tym psychoterapii Gestalt. Kandydat może być współautorem tej pracy, jeśli jego wkład został określony na co najmniej 50%. Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach a wytyczne i wzór oświadczenia tutaj.

 14. Z jakich etapów składa się procedura PTPG?

  Etapu rozpatrywania aplikacji, etapu egzaminacyjnego i procesu recertyfikacji po 5 latach od momentu wydania Certyfikatu Psychoterapeuty.

 

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt