1. Kiedy mogę składać dokumenty?

  Wniosek o dopuszczenie do egzaminu certyfikacyjnego wraz z kompletem dokumentów i materiałów należy składać za pośrednictwem formularza online:

  • do końca lutego – sesja wiosenna,
  • do końca października – sesja zimowa.
 2. Nie jestem członkiem PTPG. Kiedy mogę przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

  O Certyfikat Psychoterapeuty mogę się ubiegać osoby, które w dniu egzaminu będą co najmniej 4 miesiące członkami PTPG, udokumentują co najmniej 4 letnią praktykę pracy psychoterapeutycznej pod stałą superwizją oraz spełnią inne wymogi opisane w procedurze certyfikacji w trybie zwykłym lub grandparenting.

 3. Kiedy obowiązuje procedura certyfikacji w trybie grandparenting?

  Z procedury w trybie grandparenting mogą skorzystać:
  – absolwenci całościowego szkolenia w psychoterapii nieposiadającego akredytacji EAGT,
  – absolwenci szkolenia w psychoterapii ukończonego do końca 2009 roku,
  – absolwenci szkolenia w psychoterapii ukończonego poza Polską.
  W pozostałych przypadkach obowiązuje procedura w trybie zwykłym.

 4. Kiedy przystąpić do egzaminu certyfikacyjnego?

  Rekomendowany czas uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty nie powinien być dłuższy niż 5 lat po ukończeniu szkolenia w podmiocie szkolącym. Zachęcamy do potwierdzenia kwalifikacji w formie Certyfikatu Psychoterapeuty spełniającego wymogi Ministra Zdrowia oraz Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (art. 87 ust. 3 pkt. 1 lit. c) tak szybko jak to jest możliwe, gdyż w przyszłości może to być podstawą do uzyskania prawa wykonywania zawodu lub uznania dorobku w dziedzinie psychoterapii.

 5. Kto zasiada w Komisji Egzaminacyjnej?

  Komisja ds. Akredytacji i Certyfikacji powołuje Komisję Egzaminacyjną i wyznacza trzech egzaminatorów z grona superwizorów, kierując się zasadą ich bezstronności, niełączenia ról i braku konfliktu interesów.

 6. Co obejmuje egzamin certyfikacyjny?

  Egzamin certyfikacyjny obejmuje zarówno kwestie dotyczące zaprezentowanego przez Kandydata procesu psychoterapii jak i zagadnienia ogólne, w szczególności z zakresu teorii i praktyki psychoterapii, ze szczególnym uwzględnieniem psychoterapii Gestalt (grupa podejść humanistyczno-doświadczeniowych) i opisywania zjawisk w jej terminologii, jak również orientacji w rozumieniu innych podejść psychoterapeutycznych, psychopatologii, współpracy z innymi specjalistami oraz etyki zawodowej.

 7. Jakie informacje powinny być zawarte na zaświadczeniu o ukończeniu całościowego podyplomowego szkolenia w psychoterapii?

  Dokument potwierdzający ukończenie szkolenia powinien zawierać informacje o odbytym szkoleniu i wymiarze godzin oraz ilości godzin, w których osoba uczestniczyła. W związku z tym, że dokumenty o ukończeniu szkolenia w psychoterapii (np. zaświadczenie, dyplom, świadectwo ukończenia) nie zawsze zawierają wszystkie informacje, należy dołączyć inne dokumenty. Szczegółowe informacje o minimach godzinowych są zawarte w procedurach.

 8. Czy jeśli posiadam certyfikat wydany przez EAGT lub certyfikat innych organizacji to otrzymam Certyfikat Psychoterapeuty w PTPG?

  Do ubiegania się o Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez nasze Towarzystwo nie jest konieczne posiadanie certyfikatu EAGT lub certyfikatów wydanych przez inne organizacje.

  Certyfikat Psychoterapeuty jest przyznawany psychoterapeutom, którzy spełnią wszystkie wymogi opisane w procedurach (tryb zwykły lub grandparenting) i z wynikiem pozytywnym złożą egzamin certyfikacyjny.

 9. Czy Certyfikat Psychoterapeuty mogę uzyskać jedynie w PTPG?

  Wszyscy psychoterapeuci, którzy ukończyli całościowe szkolenie w psychoterapii humanistyczno-doświadczeniowej z wiodącym podejściem Gestalt mogą ubiegać się o Certyfikat Psychoterapeuty w naszym Towarzystwie (więcej w zakładce Informacje o certyfikacie PTPG). Możliwe jest również uzyskanie certyfikatu w innych towarzystwach i stowarzyszeniach zrzeszających psychoterapeutów, zgodnie z osobistymi preferencjami Kandydata.

  Certyfikat Psychoterapeuty wydawany przez PTPG jest zgodny z zaleceniami ujętymi w rozporządzeniu Ministra Zdrowia z 2021 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu opieki psychiatrycznej i leczenia uzależnień (Dz. U. z 2021 r. poz. 2400) oraz art. 87 Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego. Jest uznawany przez NFZ, CMKP i inne instytucje. W przyszłości może być podstawą do uzyskania prawa wykonywania zawodu lub uznania dorobku w dziedzinie psychoterapii.

 10. Czy muszę składać oryginały dokumentów?

  Nie, wszystkie dokumenty należy dołączyć do formularza online w wersji elektronicznej (scany). Oryginały lub kopie poświadczone za zgodność z oryginałem Kandydat przywozi jedynie na egzamin – do wglądu.

 11. Jak przygotować opis przypadku?

  Opis przypadku powinien dotyczyć procesu psychoterapii, który trwał co najmniej rok i jest zakończony. Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach a wytyczne i wzory oświadczeń tutaj.

  WAŻNE – wyjątkowo w sesji wiosennej 2023 można po raz ostatni składać opisy przypadków zakończonych wcześniej niż dwa lata przed dniem przesłania ich Komisji.

 12. Jak przygotować przegląd piśmiennictwa?

  Przegląd piśmiennictwa (wcześniej niepublikowany) powinien dotyczyć wybranego zagadnienia klinicznego dotyczącego psychopatologii i/lub wyników badań naukowych, mających zastosowania w dziedzinie psychoterapii, w tym psychoterapii Gestalt. Kandydat może być współautorem tej pracy, jeśli jego wkład został określony na co najmniej 50%. Szczegółowe informacje są zawarte w procedurach a wytyczne dla przeglądu piśmiennictwa i wzór oświadczenia tutaj.

 13. Czy staż kliniczny to to samo co praktyka kliniczna?

  Staż  kliniczny dotyczy wymogu przyjrzenia się pracy specjalistów z różnych dziedzin, w tym lekarzy psychiatrów, psychologów pracujących w podmiotach, w których prowadzone jest postępowanie diagnostyczne i terapeutyczne wobec pacjentów doświadczających różnych zaburzeń psychicznych. Rekomendujemy odbycie stażu klinicznego w podmiotach leczniczych, by poznać stosowane metody diagnozy i leczenia zaburzeń psychicznych, oraz funkcjonowanie systemu lecznictwa psychiatrycznego w Polsce. Ważne – co najmniej 150 godzin stażu klinicznego musi odbyć się w oddziałach psychiatrycznych stacjonarnych lub dziennych lub w izbach przyjęć przy oddziale psychiatrycznym. Pozostały czas stażu klinicznego można odbyć w innych miejscach spełniających wymogi opisane w procedurze (tryb zwykły lub grandparenting).

  W zależności od możliwości jakie oferuje placówka Kandydat może mieć sposobność prowadzenia sesji psychoterapii (w tym ko-terapii), jednak nie jest to warunek konieczny. Ważnym elementem stażu klinicznego jest uczestnictwo w zebraniach klinicznych lub konsyliach lub sesjach koordynacji.

  Do godzin stażu klinicznego nie mogą być zaliczone aktywności Kandydata takie jak, np. asystowanie podczas treningów terapeutycznych w firmach szkolących w psychoterapii, prowadzenie psychoterapii w prywatnym gabinecie. Te mogą być zaliczone do praktyki psychoterapeutycznej – o ile były prowadzone pod stałą superwizją.

 14. Czy muszę przedstawić Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji opisy rozmów z pacjentami?

  Nie. W procesie certyfikacji wymagane jest odbycie stażu klinicznego (zgodnego z wymaganiami opisanymi w procedurach PTPG) oraz prowadzenie praktyki psychoterapeutycznej. Szczegółowe informacje dotyczące zasad odbywania stażu klinicznego i praktyki psychoterapeutycznej są zawarte w procedurach.

 

W przypadku pytań prosimy o bezpośredni kontakt.

Zespół Komisji ds. Akredytacji i Certyfikacji
Polskie Towarzystwo Psychoterapii Gestalt