ZASADY PRZYJMOWANIA NOWYCH CZŁONKÓW DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT

Osoba ubiegająca się o członkostwo, w PTPG, przesyła w formie papierowej, zwykłą pocztą z dopiskiem „deklaracja” (na adres siedziby) własnoręcznie podpisane następujące dokumenty:

Dwie rekomendacje członków zwyczajnych
Deklaracje przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt cz.1
Deklaracje przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt cz.2

Jednocześnie zarząd zastrzega sobie możliwość poproszenia osoby ubiegającej się o członkostwo o osobiste spotkanie.

Aplikacje są rozpatrywane na posiedzeniach zarządu, co miesiąc, na adres mail przyjdzie oficjalne potwierdzenie przyjęcia do Towarzystwa.

UWAGA: Do procesu certyfikacji psychoterapeuty mogą przystępować osoby, które w momencie egzaminu będą miały co najmniej 12 miesięczny okres członkostwa w PTPG więcej tutaj.

Następnie należy opłacić składkę członkowską (dane w zakładce Składki)

ZASADY PRZYJMOWANIA CZŁONKÓW

PO ODWOŁANIU DO POLSKIEGO TOWARZYSTWA PSYCHOTERAPII GESTALT

Osoba ubiegająca się o ponowne członkostwo do PTPG powinna w trybie statutowym:

  1. Przesłać do zarządu odwołanie w związku ze skreśleniem z listy członków (w formie papierowej, listem zwykłym na adres siedziby).
  2. Po pozytywnym rozpatrzeniu odwołania informacja zostanie wysłana mailowo.
  3. Przesłać (w formie papierowej, listem zwykłym z dopiskiem „deklaracja” na adres siedziby):
    • Dwie rekomendacje członków zwyczajnych
    • Deklaracje przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt cz.1
    • Deklaracje przystąpienia do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Gestalt cz.2
  4. Aplikacje są rozpatrywane na posiedzeniach zarządu, co 3 mc. na adres mail przyjdzie oficjalne potwierdzenie przyjęcia do Towarzystwa.

PROCEDURA PRZYJMOWANIA ZMIANY STATUSU CZŁONKA

Status członkowski należy zmienić w momencie uzyskania Certyfikatu Psychoterapeuty.
Należy wysłać na adres biuro@gestaltpolska.org.pl skan certyfikatu wraz z wnioskiem o zmianę statusu.